Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Art. 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van derden (cliënten) door onze vennootschap. Partijen verklaren dat deze voorwaarden ook op reeds eerder gesloten en nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door de directie van onze vennootschap schriftelijk zijn bevestigd. Door cliënten gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de directie van onze vennootschap.
3. Wij hebben steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan door ons ook van toepassing worden verklaard op overeenkomsten voor die wijziging gesloten indien en voor zover die wijziging de rechten die cliënten aan de desbetreffende overeenkomst( en) kunnen ontlenen niet beperkt en wij cliënten hiervan schriftelijk op de hoogte hebben gesteld. Een wijziging kan worden beperkt tot een of meer (bepaalde categorieën van) overeenkomsten.
4. Wij zullen bij de uitvoering van de gesloten overeenkomsten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste vermogen met de belangen van onze cliënten rekening houden.

Art 2: Totstandkoming van de overeenkomsten en prijzen
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van onze vennootschap en/of waar dan ook zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor ons niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen wij gerechtigd zijn het gewijzigde model te leveren. Eveneens zijn wij gerechtigd, zonder voorkennis of medeweten van cliënt, technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door ons verkochte of bij ons ter reparatie aangeboden auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen.
2. Levering vindt steeds plaats tegen de op de dag van de feitelijke levering geldende prijzen. Prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en in valutakoersen in de prijs van nieuwe auto’s mogen te allen tijde worden doorberekend. De cliënt, zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft tot 10 dagen na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de bedoelde prijswijziging door ons plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Wijziging in belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te leggen heffingen worden te allen tijde doorberekend, ook ter zake van vóór de inwerkingtreding hiervan gedane aanbiedingen en/of tot stand gekomen overeenkomsten, zonder dat cliënt het recht heeft de overeenkomst te ontbinden. Alle overige prijswijzigingen zijn enkel toegestaan indien drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken en wij voor het verstrijken van deze termijn nog niet hebben gepresteerd. In dat geval heeft cliënt evenmin het recht de overeenkomst te (doen) ontbinden.
3. De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan cliënt te worden verstrekt. Indien geen schriftelijke overeenkomst door ons is afgegeven, geldt onze schriftelijke bevestiging, dan wel de afleveringsbon, dan wel onze factuur als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.
4. Alle overeenkomsten, wijzigingen daarvan daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door onze directie.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn montage-, service-, keurings- en transportkosten, alsmede kosten van rijklaar maken en omzetbelasting niet in de prijs inbegrepen. Onze prijzen zijn berekend voor levering ‘af bedrijf’, bij aflevering elders op verzoek van cliënt zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van cliënt.

Art 3: Prijsopgave en termijn bij reparatie en onderhoud
Cliënt kan voor of bij het verstrekken van een opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering. Indien de opgegeven prijs met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, zullen wij contact met cliënt opnemen teneinde de meerkosten te bespreken. Cliënt is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met voldoening van de kosten van de door ons reeds verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de opgegeven termijn, zullen wij cliënt onverwijld daarvan op de hoogte stellen onder opgave van een nieuwe datum van aflevering.

Art 4: Schadetaxatie
Indien wij een schadetaxatie hebben verricht, zullen aan cliënt de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht met een minimum van € 95,– exclusief BTW , tenzij wij besluiten deze kosten niet in rekening te brengen.

Art 5: Partijen
1. Indien een natuurlijk persoon of rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat als vertegenwoordiger van een derde, zijn deze persoon en de vertegenwoordigde naast elkaar hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
2. Indien een natuurlijk persoon of een rechtspersoon met ons een overeenkomst aangaat, terwijl de overeenkomst mede strekt ten behoeve van een derde, dan is deze natuurlijke persoon of rechtspersoon naast de derde hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste nakoming van de overeenkomst indien zij bevoegd is dan wel de schijn heeft gewekt bevoegd te zijn die derde te verbinden.

Art 6: Betaling
1. Tenzij met schriftelijke goedkeuring van onze directie anders is overeengekomen moet betaling contant geschieden aan ons bedrijf of op een door ons aan te wijzen bank-/girorekening bij de aflevering van de zaak of onmiddellijk na het verrichten van de dienst, zonder dat cliënt recht heeft op enige korting of een beroep kan doen op verrekening of opschorting. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan heeft die cliënt in de gevallen in de wet bepaald het recht van opschorting en/of verrekening.
2. Bij aankopen of opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, zonder dat cliënt recht heeft op enige korting of een beroep kan doen op verrekening of opschorting. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft de cliënt in de gevallen in de wet bepaald het recht van opschorting en/of verrekening.
3. Cliënt dient op ons eerste verzoek, waartoe wij te allen tijde zijn gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door ons verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door ons te bepalen wijze. In het geval cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en het een koopovereenkomst betreft, kan cliënt door ons tot vooruitbetaling of aanbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.
4. Wij kunnen een retentierecht uitoefenen op al hetgeen wij voor of namens cliënt onder ons hebben, zolang door ons geleverde goederen of diensten niet volledig door cliënt zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke cliënt krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens ons verschuldigd is of zal zijn. Indien cliënt een opvolgend eigenaar is van een zaak of zaken ten aanzien waarvan de vorige eigenaar nog betalingen aan ons verschuldigd is, kan ook jegens hem voornoemd retentierecht worden ingeroepen.
5. Door zaken in onze macht te (doen) brengen, vestigt cliënt daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan ons verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld.
6. Cliënt is stallingskosten verschuldigd berekend overeenkomstig het in artikel 8 lid 4 bepaalde, zolang wij zaken op grond van dit artikel onder ons houden.
7. Indien cliënt niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag wordt gelegd, surseance van betaling aanvraagt of diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens onze vennootschap zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, ongeacht eerdere termijnafspraken met betrekking tot de betaling, terstond opeisbaar met een rente gelijk aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 3%, gerekend vanaf de factuurdatum, een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenend, over het door hem verschuldigde bedrag. Wij hebben in dat geval het recht de uitvoering van eventuele andere overeenkomsten op te schorten c.q. elke overeenkomst met cliënt geheel of gedeeltelijk, zulks uitsluitend naar onze keuze, te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding jegens cliënt.
8. Elke betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, iets anders is vermeld.
9. Indien wij overgaan tot ontbinding van een overeenkomst, hebben wij een recht op schadevergoeding. Onze schade wordt daarbij gesteld op tenminste 15% van de factuurwaarde van de verkochte auto c.q. 15% van de factuurwaarde van de door ons op grond van de ontbonden overeenkomst verrichte of te verrichten prestatie, onverminderd onze bevoegdheid om onze werkelijke schade, zo deze meer bedraagt, van cliënt te vorderen.
10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door cliënt verschuldigde bedragen te geraken, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde som met een minimum van € 150,– exclusief BTW, onverminderd ons recht de werkelijke kosten op te eisen indien deze hoger zijn.

Art 7: Ruildelen
Ruildelen worden slechts verkocht tegen inlevering van een oud ruildeel van hetzelfde merk en type, die niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen op normale wijze te reviseren zijn. Wordt een ruildeel met zodanige gebreken ingeleverd, dan komen de kosten die nodig zijn voor herstel of vervanging van dat oude ruildeel ten laste van cliënt.

Art 8: Aflevering
1. Levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding van een leveringstermijn levert geen verzuim op, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
2. Indien een aangegeven levertijd anders dan door een aan cliënt toe te rekenen omstandigheid door ons is overschreden, is cliënt bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien wij na een na verloop van deze levertermijn ontvangen schriftelijke ingebrekestelling niet alsnog binnen acht weken aan onze verplichting voldoen. De cliënt heeft dan geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn is te wijten aan onze opzet of bewuste roekeloosheid. Feiten en omstandigheden zoals omschreven in artikel 10 worden in ieder geval geacht niet aan ons te wijten te zijn en geven geen recht op een schadevergoeding.
3. Het recht van ontbinding bij overschrijding van de leveringstermijn is uitgesloten ten aanzien van de cliënt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Vanaf het tijdstip dat cliënt is medegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van cliënt. Indien de zaak niet binnen acht dagen na dat tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in ons bedrijf of ter plaatse geldende tarief.
5. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak cliënt in afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet aan ons feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten, met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Wij zijn niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf afgesproken percentage bij wege van afschrijving op de inruilprijs worden gehanteerd.
6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen garandeert cliënt dat een of meerdere eventuele door hem in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van derden, schadevrij zijn, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat met die zaak of zaken niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometrage en voorts garandeert hij in het algemeen dat hij niet bekend is met feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan hij vermoedt dan wel weet of behoort te weten dat die voor ons van belang (kunnen) zijn en waarvan wij onkundig zijn (gebleven).
7. Vervangen onderdelen worden alleen aan cliënt afgedragen indien zulks bij het sluiten van de reparatieovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. In andere gevallen worden deze onderdelen aan ons om niet in eigendom overgedragen.
8. Het risico van door ons ter reparatie of anderszins onder ons beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door onze directie of tot onze bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten, bij cliënt.

Art 9: Eigendomsvoorbehoud
1. Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan cliënt afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat cliënt ook onze daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die wij jegens cliënt mochten verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in één of meer van zijn verplichtingen jegens ons.
2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op cliënt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat ons in ons belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij ons te melden. Wij zijn tot generlei vrijwaring van cliënt voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart cliënt ons voor aanspraken die derden jegens ons geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
3. Cliënt is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en cascorisico te verzekeren en verzekerd te houden. Cliënt verleent ons door ondertekening van de koopovereenkomst een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde cascorisico namens hem in ontvangst te nemen.
4. Indien cliënt met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of ons goede grond geeft om te vermoeden dat hij daarin zal tekortschieten zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht, indien de cliënt surseance van betaling heeft aangevraagd, indien het faillissement van de cliënt is aangevraagd of uitgesproken of indien cliënt enige betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de voor de terugneming door ons gemaakte kosten en verminderd met hetgeen hij voorts ter zake van de niet-nakoming van zijn verplichtingen aan ons is verschuldigd.
5. Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door ons geleverde doch nog niet (geheel) betaalde zaken, dient cliënt ons binnen vierentwintig uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen hiervan op de hoogte te stellen. Wij zijn in dat geval gerechtigd de desbetreffende zaken bij de cliënt weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan.

Art 10: Overmacht
1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor ons ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onder mededeling aan cliënt van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht als bedoeld in het vorige lid worden ondermeer de volgende omstandigheden begrepen: (burger) oorlog en oproer, ook buiten Nederland; gehele of gedeeltelijke mobilisatie; epidemieën; brand en andere storingen in ons bedrijf; wijziging van mede op de op de overeenkomst betrokken valutaverhoudingen of van andere factoren die de door ons berekende prijzen mede bepalen; stopzetting van de productie van het verkochte model; transportmoeilijkheden; werkstakingen of andere collectieve acties; stremming; uitsluiting; diefstal of verduistering uit onze magazijnen of werkplaatsen; waaronder begrepen ontvreemding en/of beschadiging en/of verlies van enige in reparatie of stalling gegeven zaak en/of tijdens transport en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen; niet of tijdige levering aan ons door onze toeleveranciers, importeurs en fabrikanten; niet of niet tijdige uitvoering van door ons aan derden uitbestede werkzaamheden; in en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien was; alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in ons bedrijf wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden verlangd.

Art 11: Garantie en aansprakelijkheid
1. Op afgeleverde zaken wordt door ons garantie verleend als vermeld op en onder de voorwaarden van de aan cliënt ter hand gestelde garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren ter hand gesteld, dan zullen wij ten aanzien van zaken die door ons van derden worden betrokken of ten aanzien van werkzaamheden, die in onze opdracht door derden worden verricht, niet tot enige verder strekkende garantie gebonden zijn dan die, welke wij van de desbetreffende derde te dien aanzien hebben verkregen.
2. Op gebruikte auto’s verlenen wij uitsluitend ten behoeve van de cliënt, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, minimaal zes maanden Garantie, tenzij cliënt uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van Garantie. Wij kunnen Garantie verlenen indien het aankoopbedrag van de gebruikte auto € 4.500,- of meer bedraagt of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan € 4.500,- maar wél meer is dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s, tenzij cliënt aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).
3. De wettelijke rechten dat de zaak bij aflevering van de zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden komen niet toe aan de cliënt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Wij garanderen de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie en conform de van tijd tot tijd door ons voorgestelde voorwaarden. Geconstateerde tekortkomingen dienen onverwijld aan ons te worden vermeld. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien cliënt zelf of derden zonder onze voorafgaande goedkeuring werkzaamheden hebben verricht die direct of indirect in verband staan met de door ons verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.
5. Wij zijn niet aansprakelijk voor de door ondeugdelijkheid van de door ons geleverde zaken veroorzaakte directe schade of voor directe schade verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, behoudens het geval dat die schade valt onder de hiervoor genoemde garantiebepalingen en de bijbehorende garantievoorwaarden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van onze directie of tot onze bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
6. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
7. Indien er sprake is van aansprakelijkheid dan ontstaat er pas een verplichting tot vergoeding van de schade wanneer de desbetreffende schade onder de aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en de desbetreffende verzekering tot uitkering komt.
8. Onverminderd het hiervoor bepaalde is in alle gevallen onze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde, dan wel het bedrag dat door de door ons gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt
9. Indien een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dan dient de klacht binnen een bekwame tijd, maar uiterlijk binnen twee maanden nadat de grond voor de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, te zijn ingediend. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van rechten. De termijn vangt aan op het moment van aflevering van een zaak c.q. het verrichten van een dienst. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken, zoals krassen en deuken, is na feitelijke levering geen mogelijkheid om een klacht in te dienen, behoudens door cliënt te leveren tegenbewijs.
Art 12: Overeenkomsten op afstand gesloten
1. Indien tussen ons en een cliënt, zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een overeenkomst tot stand komt op een wijze, waarop de Nederlandse wetgeving inzake koop op afstand van toepassing is (bijvoorbeeld verkoop via fax of telefonische verkoop), en mits de gekochte zaak niet tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties die de cliënt heeft aangegeven, heeft de cliënt de bevoegdheid om binnen zeven werkdagen na ontvangst van de zaak de onderliggende overeenkomst met ons te ontbinden, zonder dat daarvoor een reden vereist is, onverlet hetgeen overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald.
2. Deze ontbinding dient evenwel schriftelijk (per e-mail, brief of fax) te geschieden binnen de in het vorige lid gestelde termijn.
3. Na ontbinding dient de geleverde zaak per omgaande doch niet later dan binnen vijf werkdagen daarna voor rekening van de cliënt aan ons te worden geretourneerd, voor zover van toepassing in de originele verpakking. Indien, naar onze beoordeling, de zaak beschadigd, (gedeeltelijk) verbruikt, of gebruikt is, zijn wij gerechtigd de zaak niet terug in ontvangst te nemen, hetgeen de betalingsverplichting van de cliënt onverlet laat.
4. Wij zijn gerechtigd iedere waardevermindering aan de geleverde zaak welke na retournering aan ons blijkt in geld uit te drukken en dat bedrag als schadevergoeding te verrekenen met het door de cliënt betaalde bedrag.
5. Indien naar onze beoordeling een geleverde zaak tijdig en in goede staat aan ons wordt geretourneerd, zal de betaalde aankoopsom of het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen worden gecrediteerd.
6. In afwijking van het in artikel 46 f van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde omtrent het intreden van verzuim, geldt de wettelijke regeling van de artikelen 81 tot en met 83 van boek 6 van het Burgerlijk wetboek.

Art 13: Annulering
1. De cliënt die een auto koopt heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of wij in onze verplichtingen zijn tekort geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Indien cliënt overgaat tot annulering van de koopovereenkomst hebben wij recht op schadevergoeding. Onze schade wordt daarbij gesteld op tenminste 15% van de factuurwaarde van de verkochte auto, onverminderd onze bevoegdheid om onze werkelijke schade, zo deze meer bedraagt, van cliënt te vorderen. Indien cliënt binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, dan hebben wij het recht cliënt schriftelijk mee te delen dat wij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangen. In dat geval kan cliënt geen beroep meer doen op de annulering.
2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de cliënt aan ons is geleverd.
3. Het recht op annulering komt niet toe aan de cliënt die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Art 14: Geschillen
Op iedere met ons gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit met cliënt gesloten overeenkomsten, is de volgens de wet bevoegde rechter dan wel, naar onze keuze de rechter te Amsterdam bevoegd. Indien cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan zullen wij indien wij voor beslechting van het geschil kiezen voor de rechter te Amsterdam daarvan schriftelijk mededeling doen. Indien cliënt echter binnen één maand na deze mededeling aan ons kenbaar maakt te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, is uitsluitend deze laatste bevoegd. Wij zullen op verzoek van cliënt, niet handelend in de uitoefening van beroep op bedrijf, onze medewerking verlenen aan het behandelen van een geschil bij de Geschillencommissie Voertuigen.

Art 15: Privacy beding
De persoonsgegevens die worden vermeld op een opdrachtformulier en/of persoonsgegevens die vrijelijk door cliënt zijn verstrekt worden verwerkt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kunnen wij cliënt een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele productinformatie, hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen en onze garantieverplichtingen jegens hem nakomen. Cliënt heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de gegevens. Tegen verwerking ten behoeve van directe mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij ons aan te tekenen verzet gehonoreerd. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, waaronder de importeur, de met haar gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisatie, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (directe)marketingactiviteiten, het doen van klantentevredenheids- en marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten. Indien cliënt op één van bovengenoemde verwerkingen geen prijs stelt kan cliënt dit aan ons kenbaar maken via Postbus 94949, 1090 GX Amsterdam. De auto gegevens worden voorts opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Namens de stichting RAI Data Centrum (RDC) wordt medegedeeld dat een aantal persoonsgegevens tevens wordt verwerkt in de centrale gegevensbank van de autobranche in Nederland. De Stichting RDC gebruikt deze gegevens onder meer voor het verzorgen van de APK herinnering en het snel en efficiënt kunnen uitvoeren van terugroepacties. Indien cliënt geen prijs stelt op het ontvangen van een APK herinnering en andere informatie, kan hij dit laten weten door een brief, onder vermelding van naam, adres, woonplaats en zijn kenteken, te sturen aan de Stichting RDC (Postbus 74707, 1070 BS Amsterdam). Aanmeldingen bij Antwoordnummer 666 te Amsterdam (blokkering toezending reclamedrukwerk) worden automatisch doorgegeven aan de Stichting RDC. Een melding dient herhaald te worden als het adres van de cliënt wijzigt.